ชื่อเรื่อง : จ้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยโคกใหญ่ ๔ เชื่อมซอยโคกใหญ่ ๘ บ้านคำน้ำอ้อม หมู่ ๑๗ ตำบลนาจะหลวย อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง