ชื่อเรื่อง : จ้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยท่าก่อ ๔ เชื่อมซอยท่าก่อ ๖ บ้านท่าก่อ หมู่ ๒ ตำบลนาจะหลวย อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง