messager
 
เทศบาลตำบลภูจองนายอย call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
ภูจองนายอย
อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลภูจองนายอย อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี
account_box สำนักปลัด
นางอุไลวรรณ เนาวภา
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : โทร : 081-6692070
นายรังสันต์ ขันตรี
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
นางอาทิตยพัณณ์ เพชรสิทธ์
นักทรัพยากรบุคคล
นางสาวจิลาวรรณ ขันตรี
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางสาวสุภาพร มัฐผา
นักวิชาการสาธารณสุข
จ่าเอกธีรศักดิ์ เมฆใส
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นางสาวอัญชลี มณีพงษ์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวอัจฉราภรณ์ วงมาเกษ
ผู้ช่วยบุคลากร
นางสาวยุพาวดี ดาลัย
ตำแหน่ง นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ
นางสาวปาลิตา หงษ์คำ
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวอภิรัญญา ทองกาย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวพัชราภรณ์ อรชร
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
นางสาววราพร สรสิงห์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
นายธนโชติ วงศ์เพ็ญ
พนักงานดับเพลิง
นางสาวนิภา ศิรินู
คนงานทั่วไป(ปฏิบัติงานข้างนอก)
นางบุญหนา พรมลา
คนงานทั่วไป(ปฏิบัติงานข้างนอก)
นายสุพจน์ ทองทิพย์
พนักงานขับรถยนต์
นายสมใจ ตริโส
นักการภารโรง
นายสกรณ์ หงษ์คำ
พนักงานขับรถยนต์
นายสมร สุกะรา
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ
นายถิน สุราช
พนักงานวิทยุ

× เทศบาลตำบลภูจองนายอย