เทศบาลตำบลภูจองนายอย call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
ภูจองนายอย
อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลภูจองนายอย อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี

สอบถามการให้บริการ / ข้อมูลต่างๆ
เทศบาลตำบลภูจองนายอย อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี

รายละเอียดการสอบถาม


ใส่ code:

 

ลงทะเบียนเด็กแรกเกิดต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างค่ะ

1.แบบคำร้องขอลงทะเบียน(ดร.01) 2.แบบรับรองสถานะครัวเรือน(ดร.02) 3.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครอง 4.สำเนาสูติบัตรเด็ก(ใบเกิดเด็ก) 5.สำเนาสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก(เฉพาะหน้า 1ที่มีชื่อหญิงตั้งครรภ์) 6.สำเนาหน้าแรกสมุดบัญชีธนาคาร(กรุงไทย/ออมสิน/ธกส. อย่างใดอย่างหนึ่ง) 7.สำเนาเอกสาร หรือบัตรข้าราชการเจ้าหน้าที่ของรัฐ บัตรแสดงสถานะหรือตำแหน่งหรือเอกสารอื่นใด ของผู้รับรองคนที่ 1 และผู้รับรองคนที่ 2

(โดย:สุพัตรา สาระวัน เขียนเมื่อ:18 มกราคม 2565)

สวัสดีค่ะ ช่วงนีเทศบาลตำบลภูจองนายอย จัดภาษีป้ายหรือยังค่ะ

รับชำระภาษีนะหว่าง 1 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565 โดยสามารถติดต่อได้ที่งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลภูจองนายอย ในวัน และเวลาราชการ

(โดย:นายสิทธิ์ สรสิงห์ เขียนเมื่อ:18 มกราคม 2565)

TEST

.......11

(โดย:EH เขียนเมื่อ:18 มกราคม 2565)

3 รายการที่ดำเนินการแล้ว× เทศบาลตำบลภูจองนายอย